Chinese Words & Phrases Ep.1

1. 暂不来往

Zhàn bú lái wǎng

Pausing to come to each other temporarily

2. 爱你爱我

Ai nǐ ai wǒ

I love you. You love me.

3. 你来我家我心慌

Nǐ lái wǒ jiā wǒ xīn huāng

We will be confused if you visit.

4. 我去你家你紧张

Wǒ qù nǐ jiā nǐ jǐn zhāng

You will be terrified if we go to you.