Chinese Number

Chinese Number or numeral (數目 = 树木=  Shùmù)

0 = 零 = Líng

1 = 一 = Yī

2 = 二 = Èr

3 = 三 = Sān

4 = 四 = Sì

5 = 五= Wǔ

6 = 六 = Liù

7 = 七 = Qī

8 = 八 = Bā

9 = 九 = Jiǔ

10 = 十 = Shí

11 = 十一 = Shí yī

12 = 十二 = Shí èr

13 = 十三 = Shí sān

14 = 十四 = Shí sì

15 = 十五 = Shí wǔ

16 = 十六 = Shí liù

17 = 十七 = Shí qī

18 = 十八 = Shí bā

19 = 十九 = Shí jiǔ

20 = 二十 = Èr shí

21 = 二十一 = Èr shí yī

22 = 二十二 = Èr shí èr

23 = 二十三 = Èr shí sān

24 = 二十四 = Èr shí sì

25 = 二十五 = Èr shí wǔ

26 = 二十六 = Èr shí liù

27 = 二十七 = Èr shí qī

28 = 二十八 = Èr shí bā

29 = 二十九 = Èr shí jiǔ

30 = 三十 = Sān shí

31 = 三十一 = Sān shí yī

32 = 三十二 = Sān shí èr

33 = 三十三 = Sān shí sān

34 = 三十四 = Sān shí sì

35 = 三十五 = Sān shí wǔ

36 = 三十六 = Sān shí liù

37 = 三十七 = Sān shí qī

38 = 三十八 =  Sān shí bā

39 = 三十九 = Sān shí jiǔ

40 = 四十 = Sì shí

41 = 四十一 = Sì shí yī

42 = 四十二 = Sì shí èr

43 = 四十三 = Sì shí sān

44 = 四十四 = Sì shí sì

45 = 四十五 = Sì shí wǔ

46 = 四十六 = Sì shí liù

47 = 四十七 = Sì shí qī

48 = 四十八 = Sì shí bā

49 = 四十九 = Sì shí jiǔ

50 = 五十 = Wǔ shí

51 = 五十一 = Wǔ shí yī

52 = 五十二 = Wǔ shí èr

53 = 五十三 = Wǔ shí sān

54 = 五十四 = Wǔ shí sì

55 = 五十五 = Wǔ shí wǔ

56 = 五十六 = Wǔ shí liù

57 = 五十七 = Wǔ shí qī

58 = 五十八 = Wǔ shí bā

59 = 五十九 = Wǔ shí jiǔ

60 = 六十 = Liù shí

61 = 六十一 = Liù shí yī

62 = 六十二 = Liù shí èr

63 = 六十三 = Liù shí sān

64 = 六十四 = Liù shí sì

65 = 六十五 = Liù shí wǔ

66 = 六十六=  Liù shí liù

67 = 六十七 = Liù shí qī

68 = 六十八 = Liù shí bā

69 = 六十九 = Liù shí jiǔ

70 = 七十 = Qī shí

71 = 七十一 = Qī shí yī

72 = 七十二 = Qī shí èr

73 = 七十三 = Qī shí sān

74 = 七十四 = Qī shí sì

75 = 七十五 = Qī shí wǔ

76 = 七十六 = Qī shí liù

77 = 七十七 = Qī shí qī

78 = 七十八 = Qī shí bā

79 = 七十九=  Qī shí jiǔ

80 = 八十 = Bā shí

81 = 八十一 = Bā shí yī

82 = 八十二 = Bā shí èr

83 = 八十三 = Bā shí sān

84 = 八十四 = Bā shí sì

85 = 八十五 = Bā shí wǔ

86 = 八十六 = Bā shí liù

87 = 八十七 = Bā shí qī

88 = 八十八 = Bā shí bā

89 = 八十九 = Bā shí jiǔ

90 = 九十 = Jiǔ shí

91 = 九十一 = Jiǔ shí yī

92 = 九十二 = Jiǔ shí èr

93 九十三 Jiǔ shí sān

94 = 九十四 = Jiǔ shí sì

95 = 九十五 = Jiǔ shí wǔ

96 = 九十六 = Jiǔ shí liù

97 = 九十七 = Jiǔ shí qī

98 = 九十八 = Jiǔ shí bā

99 = 九十九 = Jiǔ shí jiǔ

100 = 一百 = yī bǎi

200 = 二百 = èrbǎi 

1,000 = 一千 (仟) = yīqiān

10,000 = 一万 (萬) = yīwàn 

100,000 = 十万 (萬) = shíwàn 

1,000,000 = 一百万 (萬) = yībǎiwàn 

100,000,000 = 一万万 = yīwànwàn 

100,000,000 = 一亿 (億) = yīyì 

1,000,000,000,000 = 一兆 = yīzhào 

3,038 = 三千零三十八 = sānqiān líng 

308 = 三百零八 = sānbǎi líng bā 

8,000 = 八千 = bāqiān

8,300 = 八千三百 = bāqiān sānbǎi

800 = 八百 = bābǎi

830 = 八百三十 = bābǎi sānshí

80 = 八十 = bāshí

The first = 第 一 = dì-yī

The second = 第 二 = dì-èr

The third = 第 三 = dì-sān

The fourth = 第 四 = dì-sì

The fifth = 第 五 = dì-wǔ

The sixth = 第 六 = dì-liù

The seventh = 第 七 = dì-qī

The eighth = 第 八 = dì-bā

The ninth = 第 九 = dì-jiǔ

The tenth = 第 十 = dì-shí

First place = 第一名 = dì yī míng

First = 第 一 个 = dì yī gè

Second = 第二个 = dìèrgè 

From nouns and vocabulary When wanting to show a sequence or rank then put the word 第 (gè) 

Structure

第 + Number + Measure Word + Noun

For example:

how many = 几个  jigè

How many people? = 几位 = jiwei (Jin Wei) 

How many rows = 几条 = ji tiao (Jin Chi Thao) 

How many machines = 几 台 = ji tai