Chinese Movies

1921 一九二一

1921 (2021)
Also Known As: Yi Jiu Er Yi, 一九二一
Genre: Drama, History
Director: Huang Jianxin
Country: China
Release: 1 July 2021
Starring: Huang Xuan, Ni Ni, Wang Renjun, Liu Haoran, Mickey Yuan, Zu Feng, Dou Xiao,
Zhang Songwen, Victor Liu, Karry Wang

Categories: Chinese Movies, Movies